68 77

Cited 0 times in

2021 NCC/CATS/CSTCVS/STM expert consensus on perioperative immunotherapy for esophageal cancer

Authors
 Xiaozheng Kang  ;  Jianjun Qin  ;  Ruixiang Zhang  ;  Zhen Wang  ;  Qingfeng Zheng  ;  Yong Li  ;  Jianping Xu  ;  Jing Huang  ;  Xin Wang  ;  Zhouguang Hui  ;  Liyan Xue  ;  Yousheng Mao  ;  Yin Li  ;  Jie He  ;  Chun Chen  ;  Haiquan Chen  ;  Ke-Neng Chen  ;  Long-Qi Chen  ;  Maoyong Fu  ;  Junke Fu  ;  Qing Geng  ;  Taiqian Gong  ;  Shiping Guo  ;  Yongtao Han  ;  Yi He  ;  Jian Hu  ;  Hongjing Jiang  ;  Jie Jiang  ;  Yuequan Jiang  ;  Mingqiang Kang  ;  Jianqun Ma  ;  Shaohua Ma  ;  Yongde Liao  ;  Hecheng Li  ;  Shanqing Li  ;  Zhigang Li  ;  Shuoyan Liu  ;  Yang Liu  ;  Guibin Qiao  ;  Lijie Tan  ;  Hui Tian  ;  Gaofeng Zhao  ;  Jun Zhao  ;  Shiying Zheng  ;  Yongan Zhou  ;  Magnus Nilsson  ;  Francisco Schlottmann  ;  Riccardo Rosati  ;  Cascinu Stefano  ;  Philip Wai-yan Chiu  ;  Neil B. Newman  ;  Noriyuki Hirahara  ;  Dae Joon Kim  ;  Rutika Mehta  ;  Kimberly L. Johung  ;  Michael Cecchini  ;  Shane Lloyd  ;  Kenneth Meredith 
Citation
 Annals of Esophagus, Vol.4 : 33, 2021-09 
Journal Title
Annals of Esophagus
Issue Date
2021-09
Files in This Item:
T202105100.pdf Download
DOI
10.21037/aoe-21-64
Appears in Collections:
1. College of Medicine (의과대학) > Dept. of Thoracic and Cardiovascular Surgery (흉부외과학교실) > 1. Journal Papers
Yonsei Authors
Kim, Dae Joon(김대준)
URI
https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/187138
사서에게 알리기
  feedback

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Browse

Links